Switch Services

Salarisspecificatie

Pod spodem znajdziecie Państwo przykładowy odcinek wypłaty.
Poniżej wyjaśnione zostały pojęcia, które się na nim znajdują.

 

Datum: Data rozliczenia.

Week: Numer rozliczanego tygodnia.

Van: Data rozpoczecia sie okresu rozliczenia.

T/m (tot en met): Data zakonczenia sie okresu rozliczenia (z tym dniem wlacznie).

Uzknr.: Panstwa  numer w naszym systemie.

Volgnummer BV 2: Szczegóły dotyczące pracownika na potrzeby wewnętrznej administracji.

Tabel: Kolor  i sort (rodzaj) zastosowanej tabeli podatkowej od dochodów z obecnego stosunku pracy.

Code LB: kod podatku dochodowego 0= wylaczony, 1= wlaczony.

LB % bijz. tar.: stawka podatku od wynagrodzen.

Geboortedatum: Data urodzenia.

Datum in dienst: Data rozpoczęcia pracy w naszej agencji.

Minimum loon: Wynagrodzenie minimalne zgodnie z przepisami prawa holenderskiego.

Bank/gironummer: Numer rachunku na jaki przelewamy Panstwa wynagrodzenie.

Op basis van schriftelijke overeenkomst voor: Na podstawie pisemnej umowy: voor bepaalde/onbepaalde tijd – na czas okreslony/nieokreslony; oproepovereenkomst/geen oproepovereenkomst – umowa na wezwanie/nie na wezwanie.

Gewerkt: Ilość przepracowanych dni w danym tygodniu.

LTV-dagen SVW: łączna liczba dni tygodnia roboczego, za które wypłacane są ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

LTV-dagen LH: łączna liczba dni tygodnia roboczego, za które płacony jest podatek od pracy.

Vakantiedagen: ilość wypłaconych godzin urlopowych (jesli akurat w tym tygodniu poprosili Panstwo o ich wyplacenie)

Vakantiegeld: ilość wypłaconych godzin wakacyjnych (w Euro) – jeśli wybrana została przez Państwa opcja wypłacania godzin wakacyjnych od razu, a nie zachowywania ich. Jeśli zachowujesz godziny, tego pola nie bedzie na twoim pasku wynagrodzeń.

Uren: Całkowita liczba przepracowanych godzin w danym tygodniu.

Normaal: Godziny przepracowane normalnie (100%).

Overuren: Liczba przepracowanych nadgodzin z podanym odsetkiem dodatku przysługującego za nadgodziny.

Looncomponenten (podane w netto lub brutto): Dodatki, które są otrzymywane, lub muszą zostac zapłacone, np. Koszty ubezpieczenia (Zorg en Zekerheid 2020), lub otrzymywana kwota pieniedzy za wykonaną ilosc kilometrów (kilometervergoeding), zwrot za koszty zakupu paliwa (brandstofkosten), itd

Loon/salaris: Wynagrodzenie brutto za normalnie wypracowane godziny.

Overwerkloon: Kwota wynagrodzenia za nadgodziny.

Opname reserveringen: Wyplacone godziny urlopowe (jesli taka opcja zostala wybrana).

Direkt uitbet. Reserv.: Wyplacone godziny wakacyjne (jesli taka opcja zostala wybrana).

Dir opname bovenw vakdag: wypłacona część dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy (potrzebna do wymiany ET regeling)

ET uitruil bovenw vakdag: wymieniona część dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy,

ET uitruil 81%/100%: część podstawowego dochodu brutto, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego.

Wachtdag over: rekompensata za czas oczekiwania. Dni oczekiwania są to dni w przypadku choroby/niezdolności do pracy, za które pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia stosuje się 2 dni oczekiwania, z których to jeden jest rekompensowany dodatkiem do faktycznej pensji tzw. rekompensata za czas oczekiwania (wachtdagcompensatie).

Heffingsloon tabel: kwota, od której oblicza się podatek od wynagrodzenia do odliczenia. Jest to również kwota, od której należy się składka na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta jest również wymieniona na rocznym wyciągu (jaaropgave).

Heffingsloon bijz.: Podstawa opodatkowania wynagrodzenia specjalne (np. Nadgodziny).

Loonbelasting tabel: tabela, która pokazuje w którym z 4 progów dana osoba się znajduje. Im większe zarobki, tym większe opodatkowanie. Nasza administracja spełnia wymogi ustawodawstwa holenderskiego i automatycznie wylicza kwotę podatku do odliczenia. Switch Services nie ma żadnego wpływu na jego wysokość.

Loonbelasting Bijzonder tarief: podatek od wynagrodzeń dodatkowych, takich jak, np. dodatek urlopowy i wynagrodzenie za nadgodziny.

Verr. Arb. Kort. (Verrekende arbeidskorting): Kwota wolna od podatku uwzględniona w tabelach podatkowych. Jej wysokość uzależniona jest od dochodów i wieku pracownika.

WGA inhouding: składka ubezpieczenia WGA, dotyczy powrotu do pracy częściowo niezdolnego do niej pracownika. Zasiłek WGA ma za zadanie uzupełnić dochody własne pracownika. Punktem wyjścia jest dążenie do tego, aby pracownik na ile to możliwe pozostał w pracy.

Netto componenten: suma dodatków do zapłaty lub do otrzymania (podana wcześniej w looncomponenten po lewej stronie).

ET verstrekking: część podstawowego dochodu brutto, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego

ET inhouding: kwoty z tutułu kosztów zakwaterowania, które nasze biuro pobiera w celu dokonania opłat.

Netto loon: wyplata netto.

Netto EQ loon (Netto Equivalent loon): Ekwiwalent netto jest ustalany przy zastosowaniu minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego pracownika jako punkt wyjścia, do którego następnie stosuje się odliczone wyjątki.

Netto comp. met volmacht: suma kwot netto zapłaconych przez pracownika w danym tygodniu (np. 90 euro kosztów zakwaterowania).

Uit te betalen: wymieniona tutaj kwota jest wynikiem obliczeń umożliwiających odprowadzenie składek i podatków i stanowi ona Państwa dochód (lub potrącenie z dochodu) netto.

Op deze loonstrook is de basisregeling (lub plusregeling) pensioen van toepassing: Jeśli to zdanie znajduje się na Państwa pasku wynagrodzenia oznacza to, że jesteście Państwo na fazie 2 (basisregeling) lub 3 oraz 4 (plusregeling) i odkładane są składki na Państwa emeryturę.

Vakantiegeld: Kwota dodatku wakacyjnego. Dodatek wakacyjny (najczęściej jest to 8,33% wynagrodzenia brutto) wypłacany jest co roku na przełomie maja/czerwca (lub co tydzien, jesli taka opcja zostala wybrana).

Vakantiedagen: Za każdą przepracowaną godzinę rezerwujesz pieniądze na swoj urlop. Liczba wymieniona po tej pozycji to ilość lub x liczba godzin. To, co znajduje się na odcinku wypłaty, zależy od umowy, którą posiadasz.

Vakantiedagen Bovenwettelijk: liczba godzin, do których masz prawo z tytułu dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy.

Vakantiedagen Wettelijk: liczba godzin, do których masz prawo z tytułu ustawowych dni urlopowych.
Ustawowe godziny urlopowe oraz dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy dają łącznie ilość godzin urlopu, które masz prawo wykorzystać odpłatnie. U pracowników z kontraktem Fazy 1-2, zawierającym klauzulę o tymczasowym charakterze zatrudnienia, znajduje się tutaj kwota odpowiadająca zarówno ustawowym godzinow urlopowym jak i dodatkowym dniom ustawowo wolnym od pracy. Jeśli podzielisz tę kwotę przez swoją stawkę godzinową brutto, otrzymasz ilość godzin płatnego urlopu, do których wypracowałeś sobie prawo.

Kort verzuim: Kwota na krótki urlop zwany również urlopem okolicznościowym. W fazie 1-2 z klauzulą o tymczasowym charakterze pracy (met uitzendbeding), rezerwowane są na ten cel odpowiednie środki. W momencie skorzystania z urlopu okolicznościowego (krótkiego urlopu) pracownik otrzymuje płatny urlop, pod warunkiem że zgromadził na ten cel wystarczające środki.

Pensioen over: kwota, od której pobierany jest procent zachowywany na emeryturę. Każdy pracownik pracujący w Holandii za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej po upływie 26 tygodni pracy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym przypadają jego 21. urodziny, rozpoczyna nabywanie praw do świadczeń emerytalnych.Udział w tym programie jest obowiązkowy. Pracownicy, którzy pracują dłużej niż 78 tygodni, mają obowiązek wzięcia udziału w tzw. „programie emerytalnym Plus” (Penioen Plus).

Pensioen: ilość procent, które zostają pobrane z powyższej kwoty (zwykle pracownik płaci 4%, a pracodawca 8%).

Premie aanvulling Ziektewet: Składka z tytułu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (wypłacanego przez pracodawcę) w przypadku pracy na  podstawie umowy fazy A z klauzulą o tymczasowym charakterze pracy (met uitzendbeding).

AFB. Heffingsk.: kwota otrzymanej ulgi podatkowej.

Voorschot:  kwota zaliczki pobranej na poczet wypłaty (z podanym tygodniem)

Loonbeslag: jeśli masz długi, sąd może orzec spłatę tego długu z twojej pensji. Biura pracy muszą zawsze współpracować z firmami komorniczymi i przesyłać im część Twojej wypłaty.

TVT: Są to godziny przysługujące z tytułu regulacji „Tijd-Voor-Tijd” („Czas za Czas”). Są to przepracowane godziny, za które nie jest wypłacane wynagrodzenie, lecz które rezerwowane są w celu dokonania za nie wypłaty w późniejszym czasie.

ET-kosten to skrót od pojęcia “ekstraterytorialne koszty”. Są to koszty związane z utrzymaniem w Holandii, które pracownik tymczasowy ponosi ze względu na pobyt w tym kraju.

Jest to ulga podatkowa, która umożliwia, że pracownicy, którzy mieszkają za granicą, a pracują czasowo w Holandii, dostają nieopodatkowane zwroty lub przydziały za dodatkowe koszty, które ponoszą, ponieważ czasowo mieszkają poza krajem pochodzenia. W CAO dla pracowników tymczasowych istnieje możliwość uzgodnienia przez agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego, że część wynagrodzenia zostanie zamieniona na nieopodatkowane zwroty lub przydziały w związku z kosztami eksterytorialnymi. Pracownik tymczasowy rezygnuje z części opodatkowanych dochodów na rzecz nieopodatkowanych zwrotów lub przydziałów.

Informacje na temat rozliczania kosztów:

  1. Łączna wartość zamienianej części wynagrodzenia nie może przekraczać wartości rzeczywiście zrealizowanych kosztów poniesionych w związku z kosztami eksterytorialnymi (włącznie z potrąceniem netto).
  2. Po dokonaniu zamiany wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia nie może być w żadnym wypadku niższa od obowiązującego ustawowego wynagrodzenia minimalnego.
  3. Łączna wartość zamienianego wynagrodzenia nie może przekraczać 30% rzeczywistego wynagrodzenia.
  4. Zamianie, z uwzględnieniem postanowień powyższych 3 punktów, mogą podlegać następujące składniki wynagrodzenia: normalne godziny; godziny, za które przysługują dodatki; nadgodziny; pozaustawowe dni urlopu.
  5. Zamieniona część wynagrodzenia nie stanowi podstawy do naliczania rezerw powiązanych z wynagrodzeniem. Są to rezerwy na dodatek urlopowy, na wynagrodzenie za dni urlopu, rekompensaty za dni oczekiwania, wynagrodzenie za okresy krótkich nieobecności w pracy i dni świąteczne. Powyższe oznacza, że rezerwy naliczane są tylko od obniżonego wynagrodzenia.
  6. Zamieniona część wynagrodzenia nie stanowi podstawy do nabywania uprawnień do świadczeń emerytalnych, jeśli mają one zastosowanie.
  7. Obniżenie kwoty wynagrodzenia brutto może mieć wpływ na wszystkie ustalenia i świadczenia związane z wynagrodzeniem i dochodami, takie jak np. ubezpieczenia społeczne.
  8. Wynagrodzenie ET Wynagrodzenie podlegające zamianie jest podliczane i następnie rozliczane netto. Jest to przedstawione na specyfikacji wynagrodzenia.

Pamietaj! Nie wszystkie powyższe terminy muszą znajdować się na każdym pasku wypłaty!
Zależy to od fazy, w której jest podpisany kontrakt i jakie są jego warunki.

A co MUSI zawierać każdy pasek wypłaty?
• wynagrodzenie brutto;
• podatki i składki, które odprowadza pracodawca, np. podatek dochodowy;
• wynagrodzenie netto, czyli wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatki i składki;
• ustawowy minimalny dodatek urlopowy, do którego pracownik jest uprawniony;
• liczbę przepracowanych godzin, na podstawie umowy o pracę;
• okres rozliczenia, na przykład za lipiec (okres płacowy);
• Imię i nazwisko pracownika

Oferty pracy

Zerknij i zaaplikuj na nasze oferty pracy

Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy i mieszkania w Holandii?